Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.citytoner.bg

ПРЕДМЕТ

С настоящият документ ще Ви запознаем с общите условия за ползване, които уреждат правилата и търговските отношения между клиента и Електронен магазин - citytoner.bg

 

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

1. Фирма ЕФ ЕДНО ООД е със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Лом, ул. „Иван Вазов“ №74, представлявано от управителя Иван Маринов Иванов. Физическият магазин на фирмата се намира в гр. Лом на ул. „Славянска“ №88
2. ЕИК 200579784, ДДС номер: 200579784 МОЛ: Иван Иванов
3. Можете да се свържете с www.citytoner.bg на телефон: 0887/280043 или 0887/139191, както и на имейл: efednoood@mail.bg sales@citytoner.bg

 

ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Клиент/Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.

2. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин www.citytoner.bg

3. Продавач – www.citytoner.bg

4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма за администриране на търговски отношения между www.citytoner.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на електронния магазин, намерението си за поръчка.

5. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача www.citytoner.bg и Купувача, деклариращ финализиране на Поръчка. Договорът е гаранция за покупка на поръчаните Стоки през електронния магазин от срана на Клиента и изразява съгласие за доставянето и заплащането на поръчката, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на електронния магазин.

6. Съдържание

 • цялата информация на електронния магазин
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към citytoner.bg
 • всякаква информация, предоставена по какъвто и да е начин от страна на служител на citytoner.bg – чрез електронни или други средства за предаването на информация от разстояние

7. Банков превод – платежно действие от страна на Купувача или www.citytoner.bg , направено в резултат на сключване или отказ от сключване на договор през електронния магазин, осъществявано единствено по банков път.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общите условия на www.citytoner.bg са задължителни за всички Клиенти на електронния магазин.

2. Когато използвате електронния магазин означава, че Вие сте се запознали с Общите условия за използване на сайта и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.citytoner.bg по всяко време, чрез актуализирането им. След този момент промените влизат в сила и стават задължителни за спазване от всички Клиенти. Вие се съгласявате с тях автоматично, освен ако не сте изразили изричното си несъгласие.

4. Общите условия са публикувани на видно място в уебсайта, достъпни са за всеки Потребител и регламентират отношенията, свързани с всичко, което предлагаме

5. Характеристиките или цените, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.citytoner.bg предварително се извинява на своите Клиенти.

6. Като Потребител всеки посетител на уебсайта дава съгласие за обвързването си с настоящите Общи условия за цялото време на ползването уебсайта, от първоначалното влизане до напускането му;

 

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до Електронния магазин с цел осъществяване на Поръчка е позволен на всеки Клиент, навършил 18 години. www.citytoner.bg не предвижда осъществяване на поръчки с непълнолетни лица или лица, поставени под законови ограничения.

2. www.citytoner.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.citytoner.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с www.citytoner.bg, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.citytoner.bg не носи отговорност за каквито и да е щети, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3.  Комуникация между Клиента и www.citytoner.bg може да се осъществи чрез директна връзка по телефон или имейл.

4. Всички цени в Електронния магазин са крайни, обявени в лева и с включено ДДС

5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път или картово разплащане, www.citytoner.bg не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с плащания са единствено за сметка на Купувача.

 

КАРТОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ

  www.citytoner.bg  не предоставя клиентските данни на трета страна. Събираните от www.citytoner.bg  данни са:

 • картови данни – www.citytoner.bg като търговец няма достъп до тези данни, а само обслужващата  банка;
 • автентикационни данни – www.citytoner.bg като търговец няма достъп до тези данни, а само банката Издател на картата на клиента;
 • клиентски данни, необходими за доставка;
 • клиентски данни ,необходими за предварителна регистрация на клиента.

 www.citytoner.bg не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт.

 

Повече информация за плащания извършени с Вашата банкова карта може да прочетете на следния линк:

https://citytoner.bg/kartovi-razplashtaniia.html

 

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА ИЛИ ПРОДУКТ

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който са получени при условията по чл.55 от ЗЗП. При отказ от страна на потребителя да приеме стоката той е длъжен да я изпрати за собствена сметка обратно на www.citytoner.bg в 7 (седем) дневен срок.

 • Ако в процеса на обработка на текуща поръчка се открие грешка или неточност в поднесената техническа информация, която може да е подвела Клиента при избора му на стока, то www.citytoner.bg се задължава да информира Клиента.
 • В случай, когато Клиентът открие грешка или разминаване в техническата информация, подадена му от www.citytoner.bg за даден продукт, едва след доставка и приемането му, то Клиентът има право да върне стоката Ние се задължаваме да я заменим и върнем на Клиента като допълнително плащане ще се изисква единствено за изравняване на стойността на продуктите.

  Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин www.citytoner.bg и това да стане преди да изтичането на срока по чл. 50 от ЗЗП . Разходите за куриерски услуги по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента.
  За да упражни правото си на отказ потребителя трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление. Потребителя може да ползва Приложение 1, което да свали от ТУК към настоящите общи условия, както и всяка друга форма на изявление (e-mail), която да носи информация достатъчна за идентифицирането на потребителя и поръчаната от него стока. Попълнете формуляра и го изпратете на e-mail efednoood@mail.bg или го разпечатайте и го пратете на адрес: гр. Лом на ул. „Славянска“ №88
   www.citytoner.bg се задължава да върне заплатената сума за продукта/те не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, без сумите за доставка.
  При констатация на дефектен продукт до 24 (двадесет и четири) часа от получаването му и при не нарушен търговски вид на стоката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.
  При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка непосредствено при нейното получаване.
  В случаи, че www.citytoner.bg не може да изпълни задълженията си, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, ние сме длъжни да уведомим потребителя и да възстановим платените от него суми в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по поръчката на клиента.  РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ

  Страните ще решават възникналите между тях спорове, чрез постигане на взаимно съгласие.
 •  Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно, всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове – орган АРС.
 • Орган АРС е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянна дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181″п” от Закона за защита на потребителите.
 • Списъка на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове е одобрен от Министъра на икономиката, който можете да намерите ТУК 
 • В случай на желание, потребителя може да се обърне за разрешаване на спорове и към платформата за онлайн решаване на спорове ( платформа ОРС), връзка към която се намира ТУК